Uw consulent:

Mayke van Klaveren
Regioconsulent

Inspectie GGD - 2016

Op 15 februari heeft weer de jaarlijkse inspectie vanuit de GGD plaatsgevonden bij Gastouderland Noord-friesland. De GGD was erg positief over de sterke betrokkenheid bij en begeleiding van gastouders en kinderen en de extra aktiviteiten die er zoal georganiseerd worden. Na ontvangst van het officiële rapport, kan er gemeld worden dat alles ruim voldeed aan de toetsingscriteria en daar zijn we uiteraard best weer trots op!

Gastouderland Noord-Friesland in 2015 ook weer klachtenvrij!

Gastouderland Zuid Limburg in 2015 ook weer klachtenvrij!

Afgelopen jaar zijn er over onze organisatie geen klachten binnengekomen bij het SKK van ouders of gastouders. Tot 2016 was Gastouderland aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Vanaf dit jaar zijn we aangesloten bij 'de geschillencommissie'. Lees hier meer over

Vaderschapsverlof

vaderschap1.png

Het kabinet gaat volgend jaar 250 miljoen extra in de opvang van kinderen investeren. De plannen hiervoor krijgen steeds meer vorm. Daarnaast zal het vaderschapsverlof worden uitgebreid: vanaf 2017 zal het vaderschapsverlof van 2 naar 5 dagen worden verlengd. Al eerder kondigde minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher aan het vaderschapsverlof uit te breiden. Twee dagen betaald verlof werd destijds uitgebreid met drie dagen onbetaald verlof. In vergelijking met andere Europese landen scoorde Nederland vooralsnog slecht met die regeling. Door de uitbreiding van 2 naar 5 betaalde dagen vaderschapsverlof, zal Nederland een paar plaatsjes op de Europese Ladder omhoog schuiven. Hoewel er vanuit werkgeversvereniging MKB negatief wordt gereageerd op het plan, omdat zij vrezen dat de rekening van de vrije dagen bij hen komt te liggen, steunen vakcentale FNV en ondernemersvereniging ONL het plan van Asscher wel. Zij stellen dat werkgevers vooral kijken naar de kosten op korte termijn, maar dat het niet meer dan normaal is dat vaders bij het begin van het leven van hun kind kunnen zijn.

Vaste jaarlijkse activiteiten

Elke 2 maanden is er een gastoudercafé. Gastouders ontmoeten elkaar vrijblijvend om ervaringen en know how te delen. Twee keer per jaar is er een gastoudervergadering waarbij casussen besproken worden en de nieuwste ontwikkelingen in de kinderopvang. In het voorjaar gaan we altijd met gastouders, kindjes en ouders die kunnen met z'n allen gezellig naar de kinderboerderij in Leeuwarden en in het najaar naar MonkeyTown. Altijd weer erg leuk om elkaar te ontmoeten op deze speelse wijze. Elk jaar worden er workshops georganiseerd voor gastouders en ouders. Workshops die geweest zijn: De Taaltrein, omgaan met prikkelgevoelige kinderen, de gastouder als ZZP-er, kind en gedrag vanuit holistisch perspectief, muziek maken met jonge kinderen. Er zitten nog veel leuke workshops in het verschiet!

Verkozen tot gastouder van de maand door bureau Vuurkracht:

Mayke van Klaveren, Gastouderland Noord-Friesland:

Mijn bureau groeit, ondanks de concurrentie

“Als gastouderbureau moet je opvallen, omdat het aanbod in deze sector enorm is. Ik onderscheid me door mijn persoonlijke benadering en door vraagouders en gastouders kwaliteit te bieden. Al mijn vraagouders en gastouders ken ik persoonlijk. Ik kom bij beide partijen thuis, zodat ik precies weet wat hun wensen zijn. Dat vraagt heel veel tijd, maar ik vind dat absoluut een voorwaarde om een goede match te kunnen maken, waar iedereen gelukkig mee is. En dat geeft mij veel voldoening.”

Mayke van Klaveren merkt dat ouders hun kind steeds meer naar een gastouder brengen in plaats van naar een crèche. Dat is heel begrijpelijk volgens Mayke: “Deze vorm van opvang is goedkoper en het is persoonlijker en flexibeler.” Toch is het niet vanzelfsprekend dat de klanten zich aandienen, vanwege de hevige concurrentie. Mayke: “Ik steek heel veel energie in mijn vraagouders en gastouders. Doordat beide groepen zo tevreden zijn, is de mond-tot-mondreclame goed gaan werken. Verder beschik ik over een omvangrijk netwerk dat ik voortdurend onderhoud en uitbreid. Dat is heel belangrijk. Laat me een voorbeeld geven: ik heb goed contact met een dame die in Leeuwarden het zwangerschapszwemmen en babyzwemmen organiseert. Zij heeft heel veel groepen en maakt voor mij reclame bij deze ouders voor gastouderopvang. Maar tegelijkertijd helpt zij mij ook om nieuwe gastouders te vinden in bijvoorbeeld een nieuwe wijk in Leeuwarden waar heel veel vraag is naar gastouderopvang.”

Ideale combinatie

“Eerst was ik niet van plan om zelfstandig ondernemer te worden. Ik weet wat het inhoudt, want ik heb een aantal jaren een watersportbedrijf gehad in Turkije. Maar toen ik op gesprek was geweest bij het hoofdkantoor van Gastouderland begon het toch weer te kriebelen. Bovendien heb ik veel lesgegeven in zeilen en surfen en heb ik de PABO gevolgd. Daardoor heb ik zowel kennis van ondernemen, als veel ervaring in het omgaan met kinderen en ouders. Eigenlijk een ideale combinatie.”

Strenge eisen

“Toen ik besloten had om een gastouderbureau te beginnen, wilde ik per se franchisenemer worden bij een goed bekend staand bureau. Ik had namelijk wel ervaring in het ondernemerschap en met kinderen, maar om een professioneel bureau te runnen, daar kon ik wel wat hulp bij gebruiken. Het hoofdkantoor ondersteunt mij bij alle eisen waaraan ik moet voldoen. De eisen die aan een gastouderbureau worden gesteld, zijn heel streng. Terecht natuurlijk, want ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind in goede handen is. Een keer in het jaar komt de GGD langs en controleert mijn administratie tot op de letter. Gelukkig heb ik mijn zaken goed op orde en krijg ik elk jaar weer mijn vergunningen toegekend.”

Inspringen op behoeften

“De hoofdmoot van mijn werk is het bemiddelen tussen gast- en vraagouder. Daarnaast houd ik nauwlettend in de gaten waar de gastouders behoefte aan hebben. Op een gegeven moment bemerkte ik dat gastouders elkaar wilden ontmoeten om over bepaalde thema’s te praten. Op deze behoefte spring ik in. Zo heb ik een gastoudercommissie opgericht en komen we een keer in de 3 maanden bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Nu zijn we zelfs bezig een gastoudercafé op te richten. Daarnaast organiseer ik twee keer per jaar een thema-avond voor gastouders en ouders.”

Onderscheiden

“Als ondernemer probeer ik me voortdurend te onderscheiden. Ik adviseer mijn gastouders dat ook te doen. Daarom vraag ik ze te werken met het voorschoolse materiaal Kiki. Dit is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Via de beer Kiki leren ze spelenderwijs praten, lezen, bewegen en nog veel meer. Binnenkort organiseer ik 10 trainingen die gaan over hoe te werken met Kiki. Aan deze cursus doe ik zelf ook mee, zodat ik vraagouders precies kan vertellen wat het programma inhoudt en hoe het de ontwikkeling van hun kind stimuleert. Daarnaast stimuleer ik gastouders hun eigen website maken. Zo kunnen ze zichzelf beter promoten en indirect ook mijn bureau, omdat ik vaak met een link erop sta vermeld.”

Praktische hulp

“Bij mijn werk als regioconsulente komt ontzettend veel kijken. Daarom ben ik ook zo blij dat ik met al mijn vragen terecht kan bij Nanja Boersma van VuurKracht. Welke vraag ik ook heb, ze komt altijd met een antwoord dat me verder helpt. Dankzij haar hulp heb ik mijn website verbeterd. Verder hebben we gekeken hoe klanten mij beter kunnen vinden op het internet. Ook helpt ze me op een praktische manier met de financiën. We bespreken hoe ik de aangifte moet regelen en hoeveel ik voor de belasting op zij moet zetten. Bij mijn start hebben we uitgebreid gebrainstormd hoe ik mij kan onderscheiden, want veel bureaus gaan momenteel failliet. Zij zijn wel goedkoop, maar zij bieden niets extra. Samen met Nanja heb ik uitgezocht waar mijn toegevoegde waarde ligt. Mijn persoonlijke aanpak, betrokkenheid en pedagogische kennis zijn echt doorslaggevend. Daardoor groeit mijn bureau!”

Wilt u meer informatie over Gastouderland Noord-Friesland? Kijk dan op http://noordfriesland.gastouderland.nl

Gastouderbureaus meer verantwoordelijk voor kwaliteit

Niet alleen de gastouder, ook het gastouderbureau wordt voortaan aangesproken als uit controles blijkt dat gastouders niet aan de kwaliteitseisen en andere verplichtingen voldoen. Met deze wetswijziging is na de Tweede nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan.

Deze maatregel moet ertoe leiden dat gastouderbureaus altijd zicht hebben op de kwaliteit die de bij hen aangesloten gastouders bieden. Het wordt voor de GGD zo bovendien makkelijker om te inspecteren en te handhaven. Als een gastouderbureau deze verantwoordelijkheid oppakt en gastouders zich aan de gestelde regels houden, zal de intensiteit van het toezicht op de bij hen aangesloten gastouders afnemen.

Taalvaardigheid
Het naleven van de regels voor gastouders richt zich vooral op taalvaardigheid, de risico-inventarisatie, het pedagogisch beleid en of er wordt gewerkt met een meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling. Lees meer hierover op de website van het KennisNetwerk GastouderOpvang: kngo.nl.

Meldplicht delicten
Naast het instemmen met deze wijziging, is de Eerste Kamer akkoord gegaan met wetswijzigingen die de veiligheid in de gehele kinderopvangsector moeten vergroten. Dat betekent dat de kinderopvangsector per 1 juli met een verplichte meldplicht gaat werken bij gewelds- of zedendelicten. Als medewerkers aanwijzingen hebben dat een collega seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind, moeten ze dit overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Verklaring Omtrent Gedrag
Vanaf 1 juli moeten kinderopvangmedewerkers en gastouders een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen dat niet ouder is dan twee jaar. Kinderopvangmedewerkers, gastouders en hun volwassen huisgenoten met een VOG ouder dan twee jaar moeten dan ook een nieuwe VOG aanvragen. Zo kan worden gecontroleerd of zij in het verleden een strafbaar feit hebben begaan dat werken in de kinderopvang, of het opvangen van kinderen als gastouder in de thuissituatie in de weg staat.